1. Podmienky dodania

1.1.Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky:

- prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

- pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

- v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.

1.2.Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky:
- dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom,
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

1.3.Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou,
- zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

1.4.Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, s výnimkou platby na dobierku, kedy je tovar expedovaný nasledujúci deň po doručení záväznej objednávky a následnej akceptácie objednávky.

 

 

 

 2.Cena tovaru, poštovné a balné a platobné podmienky 

 

2.1. Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke predávajúceho, prevádzkovaná prevádzkovateľom- predávajúcim je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.

2.2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní.

2.4.Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke:
- platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
- dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriéra (Slovenská pošta/DHL),

- platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

- osobný odber po telefonickej dohode v kancelárií na ul.Kpt. Nálepku 20, Michalovce

- online platobnou kartou: VISA, VISA electron, Master Card, Maestro. Platobná metóda je napojená na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála.

2.5.Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri objednávke. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

2.6.Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.7.Poplatky za prepravu, balné sú nasledovné :
Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry si za dopravné účtujeme:
- Kuriérska služba DHL pri cene objednávky do 150 Eur vrátane DPH: 4,99 Eur vrátane

DPH. Kuriérska služba DHL pri cene objednávky nad 150 Eur vrátane DPH: poštovné a balné sa neúčtuje.

- Slovenská pošta a.s., pri cene objednávky do 40 Eur vrátane DPH: 3,10 Eur vrátane DPH. Slovenská pošta a.s., pri cene objednávky nad 40 Eur vrátane DPH: poštovné a balné sa neúčtuje. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi). Dobierkový poplatok je účtovaný vo výške 3,10 Eur vrátane DPH

Poplatok za dobierku bude pripočítaný k cene objednaného výrobku. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany doručovateľa si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa doručujúceho subjektu.